ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਮੁੱਖ ਕੋਮਾਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ

Read More